Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Partyexpress.ee on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:

  • Kaup on laost otsa lõppenud
  • Kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu.

Kui Partyexpress.ee-l ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 3 tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.

Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda Partyexpress.ee kauba asendamist nõuetele vastava ja/või puudusteta kauba vastu või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup Partyexpress.ee kulul. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ja Ostja esitatud tingimuste kohaselt.

Partyexpress.ee ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud:

  • otstarbele mittevastava kasutamise ja/või hooldamise tõttu;
  • loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral;
  • ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu;
  • volitamata isiku poolt teostatud hooldusest või remondist.

Tarbijalemüügi puhul rakenduvad müügilepingust taganemisele ja nõuetele mittevastava toote tagastamisele võlaõigusseaduse vastavad sätted. Muuhulgas on Ostjal õigus 14 päeva jooksul kaubaga tutvuda ja 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest müügilepingust taganeda.

Müügilepingust taganemise korral tuleb 14 päeva jooksul saata avaldus Partyexpress.ee e-posti aadressile info@partyexpress.ee  . Avaldus peab sisaldama infot tagastatava kauba, tagastamise põhjuse, tellimusnumbri ja arveldusarve kohta, kuhu tuleb raha tagasi kanda.

Tagastatav kaup peab olema komplektne, (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid) ja ei tohi olla vigastatud või kasutatud.  Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus ostetud tootele on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kõik tooted (ehk kogu saadud komplekti).

Müügilepingust taganemise korral on õigus tagastatava kauba transpordikulu jätta Ostja kanda ning see tagastavast summast maha arvutada. Kauba eest tasutud summa (välja arvatud kauba kohale toimetamise kulu) tagastatakse Ostja arvelduskontole hiljemalt 30 päeva jooksul lepingu taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud Pakendikeskusesse.

 Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral kantakse kauba eest tasutud summa koos tagastamise transpordi maksumusega Ostja poolt edastatud pangaarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud Partyexpress.ee-sse.

Kui pärast kauba tagastamist Partyexpress.ee poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Partyexpress.ee võib esitada sellekohase nõude 30 päeva jooksul alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.

Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Partyexpress.ee vahel, va juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Juhul, kui kaubale  on täiendavalt antud müüja- või tootjapoolne garantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult e-poes toote juures ja need kuuluvad kohaldamisele vastavalt tingimustele.